Wpływ na rozpowszechnienie judaizmu w Polsce miały przede wszystkim dobre warunki dla kulturowego i intelektualnego rozwoju wspólnoty żydowskiej zamieszkującej nasz kraj. Niektórzy żydowscy historycy uważają nawet, że słowo „Polska” było dla nich „dobrym omenem”. Od czasów panowania króla Zygmunta I Starego aż do holokaustu nasze państwo stanowiło centrum żydowskiego życia religijnego.

Judaizm, inaczej zwany również wyznaniem mojżeszowym, jest zespołem wierzeń, wartości etycznych oraz postaw wynikających z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego. Jest to jedna najstarszych i ciągle żywych, monoteistycznych religii na świecie. Opiera się na dwóch podstawowych założeniach – monoteiźmie etycznym oraz na przekonaniu o posłannictwie Żydów z racji zawartego przymierza z Bogiem (naród wybrany). Według judaizmu owo przymierze Boga z narodem żydowskim ma znaczenie dla całej ludzkości. Z judaizmu wywodzą się również dwie ważne religie monoteistyczne: chrześcijaństwo i islam.

Rozwój judaizmu jest ściśle związany z bogatą historią narodu żydowskiego. Jego powstanie dokładnie opisane jest w świętej księdze judaizmu, czyli Biblii hebrajskiej, przez chrześcijan zwanej Starym Testamentem. Według niej początki tej religii sięgają już czasów patriarchy Abrahama, który jako pierwszy głosił wiarę w jedynego Boga. Jednak to słynne objawienie na górze Synaj i przekazanie Mojżeszowi dwóch kamiennych tablic z dziesięcioma przykazaniami dało początek historii i tożsamości judaizmu.

Judaizm przez wieki przechodził różnego rodzaju metamorfozy. Wykształcały się coraz to nowe nurty, podziały oraz ideologie związane z tą religią (np. judaizm biblijny i rabiniczny, nurt mistyczny oraz filozofia kabalistyczna). Pojawił się również żydowski kalendarz świąt, uwzględniający między innymi Paschę, Szabat oraz Chanukę. Współcześnie, spośród kilkunastu milionów Żydów, żyjących na świecie, tylko niewielki procent wyznaje judaizm tradycyjny. Inni Żydzi przyznają się natomiast do wyznawania judaizmu konserwatywnego i reformowanego.

Źródło: http://www.historiazydow.edu.pl/rozwoj-judaizmu/